ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมโครงการข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และค่ายวิชาการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

Read More
การเข้าศึกษาดูงาน และจัดทำ MOUข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

Read More
การเข้าศึกษาดูงาน และจัดทำ MOUข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

Read More
การเข้าศึกษาดูงาน และจัดทำ MOUข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 จังหวัดนครราชสีมา เข้าศึกษาดูงานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

Read More
การเข้าศึกษาดูงาน และจัดทำ MOUข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบรมราชินีราชวิทยาลัย จังหวัดราชบุรี เข้าศึกษาดูงานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

Read More
การเข้าศึกษาดูงาน และจัดทำ MOUข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง จังหวัดราชบุรี เข้าศึกษาดูงานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

Read More
กิจกรรมโครงการข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ และสะเต็มศึกษา นักเรียนในโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษทางวิชาการ Gifted Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

Read More