ผลคะแนนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยได้คะแนนอันดับที่ 1 ของ สพม.27

(ด้วยความอนุเคราะห์จ

Read more