ผลการศึกษาต่อของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/14 ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนโครงการส่งเสริม พัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ (Gifted Program) โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

Read more

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.อธิติยา พรรณาสุระ และนายโชติวิทย์ เตชาเสถียร ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้าแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สำนักวิชาวิทยาศาสาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม -1 กันยายน 2564

Read more

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

Read more

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนายธีระวัฒน์ จุลรัตน์ รางวัลเหรียญเงิน และนางสาวพุธิตา สร้อยสุข รางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2563

Read more

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ผู้แทนศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้าแข่งขันชีววิทยา-โอลิมปิกระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563

Read more

ค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสะเต็มศึกษา หลักสูตรขยาย และเพิ่มพูนประสบการณ์ สำหรับนักเรียนในโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 10-11 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น

Read more

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในสาขาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ได้จำนวน 48 คน

Read more

ค่าย STEM Education นักเรียนชั้น ม.1,ม.4 ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2563 ที่โรงแรมรอยัลนาคาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.หนองคาย

Read more