คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2565

Read more

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

Read more

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบวิชาการโครงการช้างเผือก เพื่อเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

Read more

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อคณะแพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รอบที่ ๑ Portfolio ปีการศึกษา ๒๕๖๕

Read more

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (MD02) รอบ Portfolio ปีการศึกษา ๒๕๖๕

Read more

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงนัชชา ประกอบแสง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/12 ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่น จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2565

Read more

ผลการศึกษาต่อของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/18 ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนโครงการส่งเสริม พัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ (Gifted Program) โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

Read more

ผลการศึกษาต่อของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/17 ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนโครงการส่งเสริม พัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ (Gifted Program) โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

Read more

ผลการศึกษาต่อของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/16 ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนโครงการส่งเสริม พัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ (Gifted Program) โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

Read more

ผลการศึกษาต่อของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/15 ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนโครงการส่งเสริม พัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ (Gifted Program) โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

Read more