คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนางวันวิสา อุ่นพิกุล ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ “ครูดี ศรีร้อยเอ็ด” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ จากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด