ภารกิจ งานสร้างโมเดลแนวกันคลื่นน้ำทะเลจำลอง (อุปกรณ์หลอดดูดและทราย) ค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สะเต็มศึกษา โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ จังหวัดระยอง วันที่ 17 พฤษภาคม 2565