ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงาน

ผลงานของนักเรียน

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนายภาสกร อิฐรัตน์ และนายภูริณัฐ วีระพันธ์ ที่ได้รางวัลเกียรติคุณประกาศ จากการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21 (The 21st Thailand Physics Olympiad) ระหว่างวันที่ 26 - 30 สิงหาคม 2565 จัดโดยมูลนิธิ สอวน. ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีตัวแทนจากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ 14 ศูนย์
การปฐมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และค่ายวิชาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนคู่จังหวัดร้อยเอ็ด-มหาสารคาม วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม
นายพร้อมพัฒน์ ผลรักษา นักเรียนในโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ (Gifted Program) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/17 นำเสนอโมเดล ในโครงการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง ด้วยการพัฒนาต้นแบบ “เขตพื้นที่การศึกษาแห่งการเรียนรู้” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องศรีมงคล โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ภารกิจ งานสร้างโมเดลแนวกันคลื่นน้ำทะเลจำลอง (อุปกรณ์หลอดดูดและทราย) ค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สะเต็มศึกษา โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ จังหวัดระยอง วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

กิจกรรมของโครงการ Gifted Program

สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 Gifted Program : Roi - Et Wittayalai School | ติดต่อผู้พัฒนา | แจ้งปัญหาเว็บไซต์