บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยและโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จังหวัดขอนแก่น บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยและโรงเรียนสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 2 สิงหาคม 2565

Read more

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จังหวัดขอนแก่น และโรงเรียนสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ศึกษาดูงานห้องเรียนพิเศษ งานส่งเสริมพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ Gifted Program วันที่ 2 สิงหาคม 2565 และพิธีลงนาม MOU ความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา

Read more

การปฐมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และค่ายวิชาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนคู่จังหวัดร้อยเอ็ด-มหาสารคาม วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม

Read more

นายพร้อมพัฒน์ ผลรักษา นักเรียนในโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ (Gifted Program) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/17 นำเสนอโมเดล ในโครงการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง ด้วยการพัฒนาต้นแบบ “เขตพื้นที่การศึกษาแห่งการเรียนรู้” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องศรีมงคล โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

Read more

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนางวันวิสา อุ่นพิกุล ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ “ครูดี ศรีร้อยเอ็ด” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ จากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

Read more

ภารกิจ งานสร้างโมเดลแนวกันคลื่นน้ำทะเลจำลอง (อุปกรณ์หลอดดูดและทราย) ค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สะเต็มศึกษา โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ จังหวัดระยอง วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

Read more

ค่ายธรรมชาติวิทยาเกาะ ทะเลไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ จังหวัดระยอง สำหรับนักเรียนโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

Read more

โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ศึกษาดูงานห้องเรียนพิเศษ งานส่งเสริมพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ Gifted Program วันที่ 28 มิถุนายน 2565

Read more

สะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ จังหวัดจันทบุรี สำหรับนักเรียนโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ วันที่ 21 มิถุนายน 2565

Read more