กิจกรรมโครงการ

กิจกรรมโครงการข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และค่ายวิชาการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

Read More
กิจกรรมโครงการข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ และสะเต็มศึกษา นักเรียนในโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษทางวิชาการ Gifted Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

Read More
กิจกรรมโครงการข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานนักเรียน

เหรียญทองแดง การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 11 Esan Young Physicists’ tournament (EYPT 2024)

Read More
กิจกรรมโครงการข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานนักเรียน

การประชุมวิชาการนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 15

Read More